Innehav

Informationen nedan uppdateras kvartalsvis. För senaste information hänvisas till aktuell månadsrapport under fliken Fondrapporter.

Innehav JRS Global Wealth 2016-01-29

 

Tillgångsslag Fond/ ETF Beskrivning

Aktier

Allianz Europe Equity Growth

Fonden placerar i aktier som är noterade på de europeiska aktiemarknaderna. Förvaltarna fokuserar på stora europeiska kvalitetsbolag vars tillväxtpotential enligt dem inte återspeglas i aktiens pris. Förvaltaren fokuserar på enskilda bolag vilket gör att fonden kan över tiden avvika från index gällande storlek på bolag och sektor vikt.

 
 

BlackRock European Equity Income

Fonden placerar i aktier som är noterade på de europeiska aktiemarknaderna. Förvaltarna investerar i stora och medelstora kvalitetsbolag med hög utdelningstillväxt över snittet.

 

Goldman Sachs US CORE

Fonden investerar i aktier eller aktierelaterade värdepapper i amerikanska företag. Förvaltarnas strategi är en kombination av omfattande analys av det enskilda bolaget och datorstödd kvantitativ analys.

  iShares China Large Cap ETF Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på FTSE China 50 Index. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar den dagliga förändringen i index.

 

JPMorgan US Select

Fonden investerar i stora amerikanska bolag. Förvaltarna har till sitt förfogande ett stort analysteam och skapar sig ett informationsövertag genom grundlig företagsanalys. De använder sig av en egenutvecklad analysmodell som resulterar i en väldiversifierad, stil konsekvent och nära sektorneutral portfölj.

 

Schroder ISF Japanese Opportunities

Fondens investeringsstrategi är att identifiera och investera i undervärderade kvalitetsbolag genom att beräkna dess verkliga värde baserat på vinstutsikter på medel- och lång sikt samt även väga in kvalitativa faktorer. Förvaltaren är en långsiktig investerare och avser äga aktien tills marknaden återspeglar dess värde. Förvaltaren fokuserar på enskilda bolag vilket gör att fonden över tid kan avvika från index gällande bolagsstorlek och sektorvikt.

 

Schroder QEP Global Core

Global aktiefond med en kvantbaserad investeringsprocess där de kombinerar fundamental analys med insyn i olika marknadsbeteenden. Resultatet är en diversifierad och aktivt förvaltad indexnära fond.

  UBS US Growth

Fonden investerar i amerikanska kvalitetsbolag, som har en stark marknadsposition, teknologiskt örsprång eller unik konkurrensfördel. Förvaltarna anser att dessa egenskaper möjliggör för företagen att generera hög avkastning och en försäljnings- och resultattillväxt över snittet. 

Räntor/ Obligationer

Carnegie Svensk Korträntefond

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående löptiden i fonden är mindre än 12 månader.

 

SEB Korträntefond

Fonden placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor, med en genomsnittlig återstående löptid på upp till ett år.

 

Cicero Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med etisk profil. Fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter. Genomsnittlig löptid uppgår till 5 år. 

Företags-obligationer

JRS Global Bond Opportunity USD 1

Fonden är en global fond som investerar i högavkastande räntepapper utgivna av stater och företag oavsett land och region. För att få tillgång till lokal kompetens sker förvaltningen av fonden i samarbete med Goldman Sachs Asset Management, Schroder Investment Management och Hillswick Asset Management.

 

Schroders ISF Global High Yield

Fonden är en internationell räntefond som i huvudsak investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield Bonds. De har historiskt generat en högre avkastning än traditionella ränteinvesteringar men till en högre risk.

Alternativa strategier

Allianz Discovery Europe Strategy

Fonden förvaltas enligt en marknadsneutral strategi, vilket innebär att bolag både köps och säljs (s.k. blankning) till ungefär lika stor andel av AuM. Bolagen är endast europeiska men det kan vara både stora, medelstora och små.

 
 

Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II

Fonden är en global obligationsfond som investerar i statsobligationer, företagsobligationer, High Yield obligationer med olika kreditbetyg, utgivna av stater, länder och företag över hela världen. Fonden har möjlighet att ta såväl korta (blankade) positioner som långa positioner.

 
 

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Fonden är en global hedgefond som primärt investerar på den amerikanska, västeuropeiska och kanadensiska marknaden. Investeringar görs i större noterade bolag som i nuläget är, eller har för avsikt att bli, involverade i fusioner, förvärv eller andra företagstransaktioner. Fonden har möjlighet att ta såväl korta (blankade) positioner som långa positioner.

 
  SEB Asset Selection
 
Fonden är en aktivt förvaltad flertillgångsfond som placerar globalt i aktier, räntebärande värdepapper och valutor. Investeringsmodellen är en egenutvecklad kvantitativ modell som försöker förutse de olika marknadernas trender. Teamet fokuserar på absolutavkastning och erbjuder daglig värdering och likviditet.
   
1JRS Fonder, som är en del av JRS Asset Management AB, är även förvaltare av fonden JRS Global Bond Opportunity. Därmed föreligger en intressekonflikt som hanterats  genom att JRS inte tar ut någon förvaltningsavgift för investeringen i JRS Global Bond Opportunity.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade