Access till de bästa portföljerna

I världen finns idag över 160 000 fonder. JRS Fonders ambition är, bland annat, att ge access till de bästa fonderna oavsett marknad eller juridiskt säte. För att kunna ta del av riktig professionell förvaltning krävs oftast stora insättningsbelopp. Som institutionell placerare och via JRS Fonders nätverk ger vi våra kunder möjligheten att investera i unika fonder världen över. För att utvärdera fonder tillämpas en process för mandat- och fondanalys.

Mandat- och fondutbud

I världen finns idag över 160 000 fonder registrerade. En första selektering görs på strategisk nivå där samarbeten sluts med etablerade och stora förvaltarhus. Ett starkt varumärke, bredd och volym i fondsortiment samt hög grad av transparens och servicenivå ingår i våra baskrav. För att få tillförlitlig oberoende information om fonder så har JRS Fonders förvaltarteam dessutom tillgång marknadsledande databaser såsom Morningstar och Bloomberg. För att få fonduniversum mer hanterbart filtreras löpande fonderna med hjälp av både extern mjukvara och egenhändigt utvecklade kvantitativa analysverktyg. Resultatet är en rankinglista för fonder inom alla tillgångsslag, regioner, stilar, storlekar och sektorer baserat på olika nyckeltal.  

Kvantitativ analys

När det första urvalet av fonder är gjort görs en nyckeltalsanalys som skiljer sig åt för de olika tillgångslagen. Se vidare nedan. Förklaringar till nyckeltalen finns att hitta under Definitioner.

Kvalitativ analys

Efter att ytterligare ha selekterat ut fonder som inte visar på tillräckligt starka nyckeltal övergår processen för mandat- och fondanalys till delen som avser den kvalitativa analysen. Det kvalitativa analysarbetet påbörjas med att läsa på om fonden (RFP, Request For Proposal) för att sedan genomföra intervjuer med förvaltaren/ teamet antingen hos förvaltaren, på plats hos JRS Fonder alternativt per telefon. I den här fasen ska frågor besvaras såsom, vad genererar avkastningen, vad ligger bakom de framgångsrika nyckeltalen och finns det anledning att tro att detta inte kommer upprepas? JRS Fonder förvaltningsteam tillämpar en egen metodik, som bygger på förvaltarnas långa erfarenhet om fonder och förvaltning. Metodiken fokuserar på förvaltarnas investeringsprocess (Process), team (People), risk och avkastning (Performance). Inom ramen för analysen täcks in arbetsprocesser, organisationsstrukturer, belöningssystem, riskkontroll och hur förvaltaren förmår att möta de av oss fastställda kraven på transparens, tillgänglighet och rapporteringsfrekvens.

Implementering

När den kvalitativa analysen är klar återstår bara ett fåtal fonder som förvaltaren väljer ut för att hitta den bästa sammansättningen av fonder. Implementeringen grundas på vad som är mest lämpligt givet marknadssyn samt vilka tillgångsslag, marknader, sektorer, stilar och teman som väljs att  över- alternativt undervikta.

Uppföljning och utvärdering

Förvaltaren ansvarar löpande för analys och strategi avseende fördelning mellan tillgångsslag, branscher och regioner samt val av strategier och förvaltare. Portföljmixen justeras med hänsyn tagen till marknadsutvecklingen och portföljnyttan.

Förvaltaren ansvarar för utvärdering av förvaltningsresultat och analys samt rapportering kring portföljerna, vilket sker på daglig basis gentemot jämförelseindex och månadsvis mot respektive utvald förvaltares fonduniversum. Alla steg i fond- och förvaltarvalsprocessen dokumenteras och sparas. Detta för att upprätthålla en långsiktigt stabil, riskjusterad avkastning i linje med fondportföljens placeringsramverk. Rapportering sker på månadsbasis. Förvaringsinstitutet ansvarar för rapportering till myndigheter.

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade