Portföljkonstruktion inom givna strategiska ramar

JRS allokeringsfonder har ett fastställt ramverk som anger intervall för viktfördelningen mellan fondens olika tillgångsslag. De överordnade tillgångsslagen som används i JRS allokeringsfonder är räntor/ obligationer, företagsobligationer, aktier och alternativa strategier.

Förvaltningen sker primärt inom fyra olika tillgångsslag 

  • Aktier
  • Räntor/ Obligationer
  • Företagsobligationer
  • Alternativa strategier

Aktier

Inom tillgångsslaget aktier allokeras vikterna mellan svenska, utländska och globala aktiefonder samt mellan aktiefonder som inriktar sig på stora eller små bolag. Bets kan också föreskomma vad gäller specifika marknader, sektorer, stilar, och teman. Investeringarna bygger oftast på en kombination av antaganden om högre relativ tillväxt i kombination med lägre relativvärdering än globala aktier i allmänhet. Fördelning kan också ske med fokus på olika förvaltningsstilar, exempelvis tillväxtorienterad eller värdefokuserad investeringsstil.

Räntor/ Obligationer

Vid allokeringen inom tillgångsslaget räntor/ obligationer beaktas kreditvärdigheten och investeringshorisonten för de värdepapper som räntefonderna investerar i. Under perioder av allmänt låg riskaptit och/eller när den globala ekonomin är i eller förmodas hamna i recession, föredras ofta statspapper utgivna av länder eller stater med högsta kreditvärdighet.

Företagsobligationer

När däremot högkonjunktur råder, som oftast kännetecknas av högre riskaptit, föredras företagsobligationer. Oftast en kombination av obligationer med hög respektive låg kreditrating (Investment Grade respektive High Yield).

Alternativa strategier

JRS Fonders förvaltarteam har möjlighet att placera i alternativa strategier. Ambitionen med investeringarna är att tillföra en positiv riskjusterad avkastning. Det finns olika kategorier av alternativa placeringar med olika strategier och med olika grad av risk. Vissa underliggande fondförvaltare använder sig av datorstyrda modeller, s.k. kvantbaserade strategier, medan andra tillämpar ett fundamentalt angreppssätt. Strategier baserade på allokering till såväl enskilda som blandade tillgångsklasser kan också förekomma. JRS Fonders förvaltningsteam använder frekvent aktiva strategier avseende att skydda totalportföljen mot oönskad volatilitet. Gemensamt för samtliga alternativa strategier är att kraven på riskkontroll och transparant redovisning är hög, från såväl myndigheter, administrerande institut som JRS Fonders förvaltare och analytiker. Vid en eventuell investering tas hänsyn till såväl likviditet som transparens.

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade