Top-Down analys

JRS Fonders investeringsprocess utgår från Top-Down analysen som är både fundamental och kvantitativ. Top-Down analysen delas in i fyra olika moment, makroekonomiska indikatorer, vinstanalys, marknads- och trendanalys. Nedan beskrivs de olika momenten.

Makroekonomiska indikatorer

Den makroekonomiska analysen delas in i tre huvudindikatorer

Vinstanalys

Resultatet av den makroekonomiska analysen används för att göra en bedömning av den privata sektorns möjligheter att generera vinst.

Förvaltningsteamet arbetar med att analysera en trend i vinstutvecklingen. Exempel på frågeställningar är om teamets slutsats skiljer sig från analytikernas förväntningar och i så fall på vilket sätt? Hur stor del av vinsterna förmodas delas ut alternativt användas för återköp av aktier? På vilket sätt påverkar vinstutvecklingen eventuella investeringar? Hur ser bolagens kassaflöde ut framöver etc?

Marknadsanalys

En analys görs av hur mycket de estimerade vinstutsikterna som diskonterats av marknaden. I marknadsanalysen jämförs exempelvis aktiemarknadens vinstmultipel relativt ränta, historiskt genomsnitt samt relativt bedömd vinsttillväxt. Andra värderingsvariabler för aktier kan vara direktavkastning och kassaflöden relativt räntan samt utdelningsandel av vinst.

Trendanalys

För att avgöra när det är rätt läge att gå in eller ur en marknad görs en trendanalys. Trendanalysen fokuserar på studier avseende marknadstrender och kursmönster på kort respektive lång sikt. Ambitionen är att förstå och dra nytta av den aktuella marknadspsykologin. Inom Trendanalysen ryms en utvärdering av likviditets- och flödesströmmar såsom t ex utdelningar, uppköp, återköp av egna aktier, introduktioner och nettosparande. Även risknivån såsom volatilitet och kreditspreadar analyseras inom respektive tillgångsklass avseende absolut och relativ nivå.

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade