Innehav

Informationen nedan uppdateras kvartalsvis. För senaste information hänvisas till aktuell månadsrapport under fliken Fondrapporter.

Innehav JRS Trend 2016-01-29

 

Tillgångsslag Fond/ ETF Beskrivning

Aktier

SEB Sverige Indexfond

Aktieindexfond med målsättning att följa utvecklingen på OMXSBGI. Index består av de 80 till 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

 

SPP Aktieindexfond Sverige

Aktieindexfond som i sina placeringar söker att efterlikna OMXS30 index med målsättning att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med utveckling på index.

 

SpotR OMXS30

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Index består av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

 

XACT Bear

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka -150 % av den dagliga förändringen i OMXS30 index.

 

XACT Bear 2

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka -200 % av den dagliga förändringen i OMXS30 index.

 

XACT Bull

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 % av den dagliga förändringen i OMXS30 index.

 

XACT Bull 2

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 200 % av den dagliga förändringen i OMXS30 index.

 

XACT OMXS30

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXS30. Index består av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

 

XACT OMXSB

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på OMXSB. Index består av 75-100 svenska aktier på Stockholmsbörsen.

 

Öhman Index Sverige

Fonden är en indexfond med inriktning på den svenska marknaden, fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap Index

Räntor/ obligationer

Carnegie Svensk Korträntefond

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående löptiden i fonden är mindre än 12 månader.

  Handelsbanken Långräntefond
 
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i SEK, utgivna av svenska och utländska emittenter. Målet är att genom aktiva placeringar med god riskspridning nå en avkastning som överstiger genomsnittet för den svenska räntemarknaden.

 

SEB Likviditetsfond

Fonden är en kort räntefond som huvudsakligen placerar i ränterelaterade värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna eller garanterade av den svenska staten eller kommuner

  SEB Obligationsfond
 
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor där huvudkategorin utgörs av obligationer. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fonden kan variera mellan 2 och 8 år.

 

SPP Penningmarknadsfond

Målsättningen för fonden är att uppnå en avkastning som överstiger den korta räntemarknaden. Penningmarknadsfonden placerar i korta räntebärande värdepapper i svenska kronor i huvudsak utgivna av nordiska emittenter, med en i fonden genomsnittlig återstående räntebindningstid på högst ett år.

 

Öhman Penningmarknadsfond

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av svenska staten, banker eller bostadsinstitut. Den genomsnittliga löptiden i fondens innehav är mindre än ett år.

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade